1680-G-17691 PIN CROSS 9.32 X 1-1.2 RAM

G-17691(H) PIN CROSS 9/32 X 1-1/2 RAM