304-231167 Suction Screen

231167(A&B) Suction Screen