1406-213171 RING PKG 1-3.4 OD X 1-7.16

213171(AB&C) RING PKG 1-3/4 OD X 1-7/16